Versenyszabályzat

A versenyszabályzat a 2017-es országos vetélkedő lebonyolítását szabályozza, és kiegészíti a Versenykiírásában foglaltakat.

A szabályzat célja
A verseny szervezésében résztvevők tevékenységének koordinálása, a verseny szabályos lebonyolítást biztosító szabályok rögzítése.

Általános előírások
A nevezés és a versenyen való részvétel díjtalan.
Nevezésre jogosult bármely természetes személy, aki:

 • “Közúti járművezető szakoktató” kategória esetén a közúti járművezető szakoktatói névjegyzékben szerepel,
 • „Közúti járművezető vizsgabiztos” kategória esetén a közúti járművezető vizsgabiztosi a névjegyzékben szerepel, továbbá 2016. évben és idén nem látott el járművezető szakoktatói tevékenységet,
 • „Műszaki vizsgabiztos” kategória esetén érvényes műszaki vizsgabiztosi engedéllyel rendelkezik, valamint nem áll vizsgabiztosi felfüggesztés alatt,
 • „Közúti ellenőr” kategória esetén közúti ellenőri igazolvánnyal rendelkezik.
Megyei forduló
 • Személyenként kizárólag egy kategóriában és egy megyében lehet nevezni.
 • A megyei forduló lebonyolítása az illetékes közlekedési hatóság által meghatározott módon és feladatokkal történik.
 • A megyei fordulóban a legjobban teljesítő első helyezett juthat tovább kategóriánként.
 • Amennyiben az első helyezett nem kíván, vagy akadályoztatása esetén nem tud élni az országos döntőn való részvétel lehetőségével, úgy helyette a részvételre az utána következő harmadik helyezettig bezárólag lehetséges versenyzőként indulni.
 • A megyei fordulók lebonyolítására a KGH kategóriánként SZEV kérdéseket biztosít, ettől a 2. pont értelmében a megyei felügyelőség eltérhet.
Országos döntő
 • A döntő lebonyolítása a Közlekedéstudományi Intézet által meghatározott módon történik.
 • A versenyen az vehet részt, akit az előző pontban meghatározottak szerint a megyei verseny alapján a megye indít, és a döntőre regisztrált.
 • A versenyzők kötelesek a verseny helyszínén a kezdés előtt 5 perccel megjelenni.

Versenyfeladatok

Megyei (fővárosi) forduló
 • Közúti járművezető szakoktató kategóriában egy elméleti- és egy gyakorlati feladatot kell megoldani.
  Elméleti feladat: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművezető képzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 263/2006. Korm. r., KRESZ, 24/2005. GKM rendelet, 84/2009. KHEM rendelet).
 • Közúti járművezető vizsgabiztos kategóriában egy elméleti- és egy gyakorlati feladatot kell megoldani.
  Elméleti feladat: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművezető vizsgáztatással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 263/2006. Korm. r., KRESZ, 24/2005. GKM rendelet, 84/2009. KHEM rendelet).
 • Műszaki vizsgabiztos kategóriában: egy elméleti kérdéssort, valamint a megyei közlekedési felügyelőség döntése szerinti gyakorlati feladatot kell megoldani.
  Elméleti feladat: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. KöHÉM r., 6/1990. KöHÉM r., 1/1990. KHVM r., 263/2006. Korm. r., 288/2010. Korm.r., 77/2009. KHEM-IRM-KvVM, szakmai ismeretek).
 • Közúti ellenőr kategóriában: egy elméleti kérdéssorból, valamint a megyei közlekedési felügyelőség döntése szerinti gyakorlati feladatokból, megoldani.
  Elméleti feladat: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. KöHÉM r., 6/1990. KöHÉM r., 561/2006/EK r., 3821/85/EGK r., 261/2011. Korm. r., 263/2006. Korm. r., 288/2010. Korm.r., 2013. évi CX. tv., Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti áruszállításban, MSZ EN 12195-1:2011).
 • Gyakorlati feladatok a megyei (fővárosi) fordulón
 • A verseny lebonyolítója által meghatározott, a helyszínen ismertetett gyakorlati feladatok során a versenyzőknek a versenykategóriához illeszkedő ügyességi feladatot kell sikeresen végrehajtani.

Országos döntő
 • Elméleti versenyfeladatok:
  az országos döntő feladataival kapcsolatos elvárások, a teljesítéshez szükséges szakmai ismeretek megegyeznek a megyei forduló követelményeivel.
 • Gyakorlati feladatok az országos döntőn:
  a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztálya és Képzés és Vizsgáztatási Hatósági Főosztálya által meghatározott, a helyszínen ismertetett gyakorlati feladatok során a versenyzőknek a versenykategóriához illeszkedő - szakoktatói és vizsgabiztosi kategória esetén járművezetéssel kapcsolatos, műszaki vizsgabiztosi és közúti ellenőri esetén rakományrögzítés ellenőrzésére, tachográf kezelésére vonatkozó és műszaki megvizsgálással kapcsolatos feladatot kell minél sikeresebben végrehajtani.

Pontozás, értékelés
 • A verseny értékelését és a továbbjutók kiválasztását objektíven, átlátható módon kell elvégezni.
 • Az elméleti feladatok értékelése: a pontozás a tesztkérdésekre adott sikeres válaszok mennyisége, valamint a kitöltésre fordított idő alapján történik.
 • A gyakorlati feladatok értékelése: a pontozás alapja a hibátlanul és minél rövidebb idő alatt végrehajtott az ügyességi feladatok végrehajtása.
 • A gyakorlati versenyszámok teljesítését követően kialakult holtverseny esetén a sorrendet az elméleti feladatmegoldásban elért eredmény alapján kell megállapítani. Amennyiben ezt követően is fennáll a holtverseny, az elméleti versenyszám hibapontjai – ennek egyezősége esetén az elméleti versenyszám teljesítési ideje – alapján lehet a végeredményt megállapítani.
 • Az országos döntő versenyfeladatai és értékelési, pontozási módja a verseny napján és helyszínén kerülnek ismertetésre.
 • Az országos fordulón kategóriánként az első 10-10 helyezett kerül díjazásra.

Kizárás, óvás
 • Az a versenyző, aki több kategóriában és több megyében is nevezett, kizárásra kerül.
 • A versenyszabályzatot, versenykiírást megsértő személy kizárásra kerül.
 • Az a versenyző, aki a feladatok során meg nem engedett segédeszközt használ vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, kizárásra kerül.
 • Az a járművezető vizsgabiztos, aki oktatási tevékenységet végzett 2016-2017. évben, az kizárásra kerül.
 • Az a műszaki vizsgabiztos, akit a versenyre történő nevezésig felfüggesztenek, az kizárásra kerül.
 • Az a kormánytisztviselő, aki ellen fegyelmi eljárás folyik, kizárásra kerül.
 • Óvást benyújtani szóban és írásban lehet. Az óvást a megyei forduló vonatkozásában legkésőbb 2017. május 4-ig, az országos döntő tekintetében pedig az eredményhirdetést megelőzően lehetséges. A határidőt követően benyújtott óvást a szervező vizsgálat nélkül elutasítja.
 • Az óvást a szervező legalább három tagból álló bizottsága bírálja el. A bizottság tagjait a hatáskörrel rendelkező főosztály munkatársai adják. A hatáskörrel rendelkező Főosztály vezetője a bizottság egyik tagja.
 • Az óvásnak a szervező helyt adhat és elutasíthatja. A döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni és az óvás benyújtójával írásban közölni. Az óvásnak helyt adó döntés következményeit (pl.: kizárás, helyezés megváltoztatása) a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell és az óvás benyújtójával közölni kell.
 • A versenykiírásban szereplő, előre megismerhető tényekkel, feladatokkal és azok értékelésével kapcsolatos óvást a szervező vizsgálat nélkül elutasítja.
 • A kizárt versenyző helyett a részvételre, az utána következő harmadik helyezettig bezárólag lehetséges versenyzőként az országos döntőn indulni.